/ / / Бажиг Жигжэд

Бажиг Жигжэд

3,000

Гагц Баатар Ямандаг бурханыг бясалган бүтээж, аврал, адистидыг оршоох.